Na tomto místě prezentujeme model BMP, který je v současné době na Regionálním provozním pracovišti ČHMÚ v Ústí nad Labem používán k sestavování předpovědí. Základním principem je výčet výskytu vybraných meteorologických jevů nebo překročení/podkročení limitů vybraných meteorologických charakteristik. Jsou vybrány podle možnosti ovlivnit lidský organismus, většinou prostřednictvím vyžadované reakce organismu na dané podmínky (zatíží termoregulační systém, ventilaci apod.). Očekávaná reakce organismu znamená vykonání určité práce, jejíž množství je pro zdravého člověka většinou zanedbatelné, ale nemocného člověka už může vychýlit na delší dobu z rovnováhy.

Každý z jednotlivých bodů modelu má přiřazenou váhu, která zohledňuje význam daného bodu ve srovnání s ostatními, čím vyšší počet bodů, tím výraznější pravděpodobný vliv na organismus. Součet vah bodů, které jsou na ten který den předpovídány, pak tvoří tzv. index biotropie. A podle velikosti indexu biotropie je pak stanoven stupeň zátěže (tabulka je uvedena u samotného modelu).


Skup. Body Charakteristika
A 2 a) výrazná výměna vzduchové hmoty;

b) pokles tlaku vzduchu o ≥ 10 hPa/12h;
B1 1 a) denní amplituda teploty ≥ 24 °C alespoň na 50% stanic oblasti;

b) minimální relativní vlhkost ≤ 20% alespoň na 50% stanic oblasti;

c) maximální relativní vlhkost ≤ 50% alespoň na 50% stanic oblasti;

d) minimální teplota ≤ -11 °C alespoň na 50% stanic oblasti;

e) vzestup teploty v hladině 850 hPa o ≥ 5 °C/ 12 h;
B2 3 a) průměrná denní teplota ≤ 13 °C a současně minimální teplota ≤ 0 °C alespoň na 50% stanic oblasti;
B3 2 a) průměrná denní teplota ≤ 13 °C a současně minimální teplota ≥ 0 °C alespoň na 50% stanic oblasti (v chladném půlroce jen 1 den po ochlazení);
B4 4 a) maximum předpovídaného intervalu maximálních teplot ≥ 29 °C;
B5 6 a) maximum předpovídaného intervalu maximálních teplot ≥ 33 °C;
C 1 a) bouřka na alespoň 50% stanic oblasti;

b) rychlost větru v nárazech ≥ 25 m/s na alespoň 50% stanic oblasti;
E 4 a) vysoká pravděpodobnost překročení limitní 24­hod. koncentrace SO2
350 µg.m­3 alespoň na 3 monitorech oblasti a neklesající trend nebo trvání situace s již překročeným limitem;
3 b) přízemní inverze nebo výšková inverze s dolní hranicí max. 1000 až 1200 m n.m. s trváním ≥ 18 hodin na alespoň 50% plochy oblasti;
info info stav a předpověď geomagnetického pole a sluneční aktivity (zdroj: Hvězdárna Úpice)

Stupeň zátěže: č. 1 – mírná zátěž: 0 – 2 body
č. 2 – střední zátěž: 3 – 5 bodů
č. 3 – vysoká zátěž: 6 a více bodů
licence.png